Category Archive Hizmetler

İş Sağlığı ve Güvenliği (İş Hijyeni) Ölçümleri

CNR Group İş Sağlığı ve Güvenliği Ölçümleri Konusunda Yetkili Ölçüm Laboratuvarıdır

İş Hijyeni – İş Sağlığı Ölçümleri, çalışanların sağlığını kısa süreli veya uzun süreli etkileyen veya etkileyebilecek her türlü biyolojik, fiziksel ve kimyasal etmenlerin niteliğinin ve niceliğinin belirlenmesine yönelik gerçekleştirilen ölçümlerdir.

Söz konusu ölçümler kişilerin çalışma alanlarında uzun süreli veya kısa süreli olarak yapılabilmekte olup ölçüm yapılacak parametrelerin ve ölçüm adetlerinin bu alanda uzman kişiler tarafından tespit edilmesi, ölçüm raporunun firmadaki olası risk durumlarının doğru değerlendirilebilmesi açısından büyük önem arz etmektedir.

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik gereği İş Hijyeni ölçümlerini gerçekleştirecek laboratuvarların, TÜRKAK’ tan Akredite olması, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ na bağlı olan İş Sağlığı Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkalığı (İSGÜM) tarafından yetkilendirilmesi gerekmektedir.

• İşyeri Ortamı-Kişisel Maruziyet Toplam ve Solunabilir Toz Ölçümü
• İşyeri Ortamı-Kişisel Maruziyet Ağır Metal Ölçümü
• İşyeri Ortamı-Kişisel Maruziyet Uçucu Organik Bileşiklerin (VOC) Ölçümü
• İşyeri Ortamı-Kişisel Maruziyet İnorganik Bileşiklerin (Gaz) Ölçümü
• İşyeri Ortamı-Kişisel Maruziyet Alkali Tozların (NaOH, LiOH, KOH) Ölçümü
• İşyeri Ortamı-Kişisel Maruziyet Serbest Silis (SiO2) Ölçümü
• İşyeri Ortamı-Kişisel Maruziyet Gürültü Ölçümü
• İşyeri Ortamı-Kişisel Maruziyet Titreşim Ölçümü
• İşyeri Ortamı Makine Gürültüsü Ölçümü
• İşyeri Ortamı Termal Konfor (PMV-PPD & WBGT indisleri) Ölçümü
• İşyeri Ortamı Sıcaklık- Hava Akım Hızı- Nem Ölçümü
• İşyeri Ortamı Aydınlatma Ölçümü
• İşyeri Ortamı Aerosol (Süspansiyon Madde) Ölçümü
• İşyeri Ortamı Toz Ölçümü (PM1, PM2.5, PM5, PM10)
• Elektromanyetik Alan Ölçümü
• Ölçümlerin Haritalanması ve Raporlanması
• İşyeri Ortamında Karbon Siyahı Örneklemesi ve Tayini
• İş Yeri Ortamı-Kişisel Maruziyet Siyanür (HCN) Ölçümü
• İş Yeri Ortamı-Kişisel Maruziyet Formaldehit Ölçümü
• İş Yeri Ortamı-Kişisel Maruziyet Amonyak Ölçümü
• İş Yeri Ortamı Yanıcı Gazların, Zehirli Gazların Veya Oksijenin Ölçülmesi
• İş Yeri Ortamı Karbonmonooksit Ölçümü
• İş Yeri Ortamı Oksijen Ölçümü
• İş Yeri Ortamı-Kişisel Maruziyet Lastik Buharı Ölçümü
• İş Yeri Ortamı-Kişisel Maruziyet Krom+6  Ölçümü
• İş Yeri Ortamı MgO-CaO Ölçümü

Emisyon (Baca Gazı Ölçümleri )

Emisyon ölçümleri,

Çeşitli faaliyetler sonucunda oluşan ve baca vasıtasıyla atmosfere atılan atık gazların ve taşıtların egzozlarından çıkan yanma ürünlerinin ölçümünü içermektedir.

Emisyon nedir?

Kimyasal reaksiyonlar ve yakma prosesleri esnasında ortam havasına karışan tüm gaz ve partiküllere emisyon denir (örneğin: bacadan veya bir aracın egzozundan çıkan gazlar).

Emisyon ölçümleri,

Çeşitli faaliyetler sonucunda oluşan ve baca vasıtasıyla atmosfere atılan atık gazların ve taşıtların egzozlarından çıkan yanma ürünlerinin ölçümünü içermektedir.

Deney Alanı Deney Adı Deney Metodu
Baca Gazı

 

(TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun)

Tanecikli Maddenin (Toz) Kütle Derişiminin Tayini (0-1000 mg/m3)

 

Ön İşlem-Ölçüm: Referans Metot

TS ISO 9096
Baca Gazı

 

(TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun)

Tanecikli Maddenin (Toz) Kütle Derişiminin Tayini (<50 mg/m3 )

 

Ön İşlem-Ölçüm: Manuel Gravimetrik Metot

TS EN 13284-1

 

Baca Gazı

 

(TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun)

Sıcaklık ve Basınç Değişimleri Dikkate Alınarak Toz Emisyon Miktarının Tayini

 

Ön İşlem-Ölçüm: Gravimetrik Yöntem

EPA Metot 17

 

Baca Gazı

 

(TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun)

 

Nominal Referans Sıcaklık Koşullarında Toz Emisyon Miktarının Tayini

Ön İşlem-Ölçüm: Gravimetrik Yöntem

EPA Metot 5

 

Baca Gazı

 

(TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun)

Duman Yoğunluğunun (İslilik) Tayini

 

Bacharach Yöntemi

 

TS 9503

 

Baca Gazı

 

(TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun)

Azot monoksit (NO), Azotdioksit (NO2) ve Azot Oksit ( NOx) Emisyonlarının Tayini

 

Elektrokimyasal Hücre Metodu

EPA CTM 022

 

Baca Gazı

 

(TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun)

Karbonmonoksit (CO) ve Karbondioksit

CO2) Tayini

 

Ölçüm: İnfrared Absorbsiyon Yöntemi

 

Oksijen (O2) Tayini

Ölçüm: Paramanyetik Yöntem

TS ISO 12039

 

Baca Gazı

 

(TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun)

Kükürtdioksit (SO2) Tayini

Ölçüm: Elektrokimyasal Hücre Metodu

TS ISO 7935

 

Baca Gazı

 

(TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun)

Rutubet (nem) Tayini EPA Metot 4
Baca Gazı

 

(TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun)

Nem Probu ile Nem Tayini

 

( ≤ 180 °C baca sıcaklığı için)

İşletme içi metot 01
Baca Gazı

 

(TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun)

Gaz Akışlarının Hız ve Debisinin Tayini

 

Numune Alma ve Analiz: L ve S Tipi Pitot Tüpü ile

TS ISO 10780

 

Baca Gazı

 

(TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun)

Küçük Çaplı Yada Alanlı Bacalarda S Tipi

 

Pitot Tüpü ile Hız Tayini

 

EPA Metot 1 A

 

Baca Gazı

 

(TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun)

S Tipi Pitot Tüp ile baca gazı Hızının Tayini

 

EPA Metot 2

 

Baca Gazı

 

(TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun)

Gaz Halindeki Toplam Organik Karbonun (TOC) Kütle Derişiminin Tayini

 

Ölçüm: Alev İyonlaştırma Detektörü

TS EN 12619

 

İmisyon (Çevre Havası)

 

Askıda Katı Maddenin PM 10 Kesrinin Tayini

 

Gravimetrik Yöntem

EPA 40 CFR 50 AppJ-M

TS EN 12341

İmisyon (Çevre Havası)

 

Çöken Toz Tayini

 

Gravimetrik Yöntem

TS 2341

TS 2342

 

AKUSTİK-GÜRÜLTÜ Çevresel Gürültü Düzeyinin (Laeq, Laeqt, Lregt,

Lday, Lden, Levening, LAFNT, LE, Lafmax,

Lcenmax, Lrdn, Lrden) Tespiti

TS 9315 ISO 1996-1

TS 9315 ISO 1996-1/T1

TS ISO 1996-2

TS ISO 1996-2/T1

Çevresel Gürültü Ölçümleri

Gürültü nedir ?

İnsanlar üzerinde olumsuz etki yaratan, istenmeyen ve dinleyene bir anlam ifade etmeyen hoşa gitmeyen seslere denir. Gürültünün sürekli bulunduğu ortamda çalışma kişide yorgunluk, zihinsel etkinliklerde yavaşlama, iş veriminin düşmesi, konsantrasyon bozukluğu gibi birçok olumsuz etki bırakır.

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında bulunan sanayi tesisleri akustik rapor hazırlatmak ile yükümlüdür. Kapsamda yer almayan işletme ve tesisler, imalathane, atölye, işyeri, eğlence yeri ve benzeri yerler için ise çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporu hazırlanmalıdır.

-Çevre iznine tabii işletmeler için akustik rapor
-Çevre iznine tabi olmayan işletmeler için çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporu
-Eğlence Yerleri için çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporu
-İşyeri, atölye, imalathaneler için çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporu
– Gürültü haritalarının hazırlanması
-ÇED kapsamında planlanan izne tabi tesisler için akustik rapor

İmisyon (Çevre Havası) Ölçümleri

İmisyon nedir?

Atmosferde bulunan, ölçülen veya teneffüs edilen tüm gaz ve partiküllere imisyon denir.

Hava Kalitesi

Avrupa Birliği’nin temiz hava politikalarının amacı, teneffüs edilen havanın doğal ortam havası kadar iyi olmasını sağlamaktır.

Bu sebeple havanın kirlenmesine sebep olan emisyonlara ve bu emisyonların insan sağlığına, bitkilere ve diğer malzemelere olan etkilerine ilişkin bilgi ve veriler toplanıyor. Bu veriler sayesinde güncel durum analiz edilebilir, temiz hava stratejileri, simülasyon ve tahmine yönelik bilgisayar modelleri geliştirebilir.

Gaz şeklindeki ve katı haldeki hava kirleticileri ortam havasında farklı hareket ederler. Gaz halindeki kirleticiler uzak mesafelere taşınabilirken, katı parçacıklar kaynağın yakınlarında yere veya başka yüzeylere çökerler. Kuru depozisyon, yağmur ve yıkama ile hava tekrar temizlenebilir. Gaz halindeki ve katı haldeki hava kirleticileri kimyasal olarak dönüştürülebilir.

-Çevre Havasında Partikül Madde Örneklemesi ve Tayini,
-Çöken Toz örneklemesi ve Tayini,
-PM 10 örneklemesi ve Tayini,
-Uzun Vadeli (UVS) Hava Kalitesi Ölçümleri,
-Kısa Vadeli (KVS) Hava Kalitesi Ölçümleri,
-Çöken Toz için Hava Kalitesi Modellemesi

EPA TANKS Hesapları, Manisa Çevre Firmaları, Kırklareli Çevre Firmaları, "analiz laboratuvarı", PAH Ölçüm ve Analizleri, "periyodik kontroller", çevre laboratuvarı ortam ölçümleri, Sera Gazı, "analiz laboratuvarı istanbul", Tekirdağ Çevre Firmaları, "çevre analiz laboratuvarı", Verimlilik Ölçümleri, "yetkili laboratuvar", "termal konfor ölçümü", isgüm ölçümleri, "çevre laboratuvarı istanbul", Gürültü Haritası, gaz emisyon ölçümü, "baca gazı ölçümü yapan firmalar", "gürültü ölçümü", temiz oda ölçümü, "çevre izin", Kocaeli Çevre Firmaları, "baca gazı emisyon ölçümü yapan firmalar", "baca gazı emisyon ölçümü", "iş hijyeni", formeldehit ölçümü, Gürültü Modelleme, fosforik asit ölçümü, Ambalaj Beyanları, Adana Çevre Firmaları, "titreşim ölçümü", "su analiz laboratuvarı", Depolama Tank Emisyon Hesapları, "yetkili çevre laboratuvarı", "çevre laboratuvarı izmir", Emisyon Ölçümleri, toc ölçümü, İl Müdürlüğü uygunluk, Karbon Ayak izi, "ağır metal analizi", Çevre İzni Ölçümleri, "ortam toz ölçümü", "baca gazı ölçümü", isgüm yetkili laboratuvar, İzin Ölçümleri, "emisyon ölçümü" "emisyon ölçüm firmaları" Bolu Çevre Firmaları, "çevre ölçümü" Sound PLAN, Doğalgaz Kazan Bacası, "ortam ölçümü yapan firmalar" "ortam ölçümleri" "ses ölçümü" "akredite laboratuvar" çevresel gürültü ölçümü, "toz ölçümü", iş hijyeni laboratuvarı, Modelleme Çalışmaları, baca ölçümü, Hava Kalitesi Modellemesi, çevre laboratuvarı Kocaeli, Kayseri Çevre Firmaları, "çevre ölçümleri" Bursa Çevre Firmaları "hava kalitesi ölçümü" İstanbul Çevre Firmaları çevre laboratuvarı Manisa "isg ölçümleri" çevre laboratuvarı Bursa Ankara Çevre Firmaları, hidojen sülfür Ölçümü çevre laboratuvarı Sakarya çöken toz "isg ölçümü" Konya Çevre Firmaları, Yanma Gazları Ölçümleri, "baca emisyon ölçümü", "ses desibel ölçümü", "hava ölçüm istasyonu", Atık Beyanları, "gaz emisyon ölçümü fiyatı", ÇED izni çevre laboratuvarı Tekirdağ, "sürekli emisyon ölçüm sistemleri", "çevre analizi" pasif örnekleme iş hijyeni ölçümleri "gıda analiz laboratuvarları" "isg ölçüm" "hava ölçüm cihazları" Sakarya Çevre firmaları, İzmir Çevre firmaları, "gürültü ölçümü yapan firmalar" ÇED ölçümleri, "çevre danışmanlık", Çevre Bakanlığından Yetkili Laboratuvar "emisyon ölçümü yapan firmalar", "çevre izin belgesi", "çevre laboratuvarı", Depolama Tank Emisyon Ölçümleri, isgüm laboratuvar, Geri dönüşüm, "topraklama ölçümü raporu" hava kirliliği ölçümü "iş güvenliği ölçümleri" Partikül Madde ölçümleri "toprak analiz laboratuvarı" hava emisyon "voc ölçümü" Akustik Modelleme