Category Archive Çevre Danışmanlık

ARGE & TAAHHÜT HİZMETLERİ

1- KATI, SIVI ve GAZ ATIKLARIN ARITILABİLİRLİK ÇALIŞMALARI

Endüstrinin gelişmesi ile beraber atıklardaki sayısız kirleticilerin de çevreye verdiği zarar her geçen gün artmaktadır. Endüstriyel kuruluşlarda oluşan katı, sıvı ve gaz atıkların özelliği, üretilen ürünün farklılığına, atıkların kaynaklandığı prosese, üretimin kesikli veya sürekli olmasına bağlıdır. Bu nedenle proje ve yapım aşamasından önce gerekli arıtılabilirlik çalışmaları firmamızda titizlikle uygulanmaktadır. Arıtılabilirlik çalışmasında arıtma tesislerinde kullanılacak kimyasal maddelerin ve/veya absorbantların cinsleri ve dozaj miktarları belirlenir ve her fabrika için özel bir arıtma prosesi tasarlanır ve uygulanır. Evsel ve endüstriyel nitelikli katı, sıvı ve gaz atıklar için, laboratuvar ve pilot ölçekli olmak üzere renk, organik madde, ağır metaller, VOC, yağ ve gres, katı madde, BOİ ve KOİ, siyanür, krom, ve benzeri diğer kirletici parametrelerle ilgili her türlü arıtılabilirlik çalışmaları yapmaktayız.

2- ATIK ÖNLEME & ARITMA TESİSLERİ

  • Evsel & Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisleri Proses Tasarımı ve İnşaası
  • Baca Gazı Arıtım Tesisleri
  • Arıtma Tesislerinin İyileştirilmesi & İşletimi
  • Katı, Sıvı ve Gaz Atık Geri Kazanım Tesisleri
  • Atık Arıtımında Membran (MBR, UF, NF ve RO) Prosesler
  • Endüstriyel Tesislerde Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol (IPPC) Çalışmaları
  • Katı Atık Bertaraf Tesisleri
  • Sızıntı Suyu Arıtım Tesisleri
  • Evsel ve Tarımsal Atıklardan Enerji (Biyogaz, Etanol) Üretim Tesisleri
  • Paket Arıtma Tesisleri

Proje Tanıtım Dosyaları

Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED)

Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmalardır.

Çevrimiçi ÇED süreci yönetim sistemi

Ek I ve Ek II  listelerinde yer alan faaliyetlerin ÇED sürecindeki iş ve işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirileceği sistemdir. Ek I, Ek II ve Muafiyet Başvuruları 01.11.2013 tarihinden itibaren Çevrimiçi ÇED (e-ÇED) sisteminden yürütülmektedir.

ÇED Raporunun Bakanlığa Sunulması

Yönetmeliğin EK-1 listesinde yer alan veya Valiliklerce “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir” kararı verilen bir proje için Komisyonca oluşturulan özel formata göre hazırlanan rapor “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu” adını alır.

Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan ÇED Raporu Bakanlığa sunulur. ÇED Raporunun Özel Formata uygunluğu ve belirlenen çalışma grubunda yer alması gereken meslek uzmanlarınca hazırlanıp hazırlanmadığı hakkındaki inceleme Bakanlık tarafından beş iş günü içinde sonuçlandırılır. ÇED Raporunun Özel Formata uygun olmadığı ve/veya belirlenen çalışma grubunca hazırlanmadığının anlaşılması halinde, bu hususların yerine getirilmesi için ÇED Raporu Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlara iade edilir, söz konusu raporun bir ay içinde Bakanlığa sunulmaması durumunda başvuru geçersiz sayılır.

Özel Formata uygun olduğu tespit edilen ÇED Raporu, incelemek ve değerlendirmek üzere yapılacak toplantının tarihi ve yerini belirten bir yazı ekinde Bakanlık tarafından Komisyon üyelerine gönderilir.

Proje ile ilgili inceleme değerlendirme sürecinin başladığı ve ÇED Raporunun halkın görüşüne açıldığı Bakanlık ve Valilik tarafından anons, askıda ilan, internet vb. şekilde halka duyurulur.

ÇED Raporunu incelemek isteyenler, duyuru tarihinden itibaren rapor nihai edilene kadar raporu inceleyerek proje hakkında Bakanlığa veya Valiliğe görüş bildirebilirler. Valiliğe bildirilen görüşler Bakanlığa iletilir. Bu görüşler Komisyon tarafından dikkate alınır ve Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlar tarafından ÇED Raporuna yansıtılır.

Sektörel ÇED Rehberleri ;

• Termik enerji santralleri: (İncele)
• Nükleer enerji santralleri: (İncele)
• Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar: (İncele)
• Atık bertaraf tesisleri: (İncele)
• Kıyı yapıları: (İncele)
• Otoyollar: (İncele)
• Açık ocak madenciliği ve cevher hazırlama-zenginleştirme tesisleri: (İncele)
• Çimento fabrikaları: (İncele)
• Tekstil fabrikaları: (İncele)
• Balık çiftlikleri: (İncele)
• Entegre et tesisleri: (İncele)
• Toplu konut ve turizm konaklama tesisleri: (İncele)

ÇED belirli bir proje veya gelişmenin, çevre üzerindeki önemli etkilerinin belirlendiği bir süreçtir. Yeni proje ve gelişmelerin çevreye olabilecek sürekli veya geçici potansiyel etkilerinin sosyal sonuçlarını ve alternatif çözümlerini de içine alacak şekilde analizi ve değerlendirilmesidir. ÇED’in amacı; ekonomik ve sosyal gelişmeye engel olmaksızın, çevre değerlerini ekonomik politikalar karşısında korumak, planlanan bir faaliyetin yol açabileceği bütün olumsuz çevresel etkilerin önceden tespit edilip, gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaktır Gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetleri sonucu, çevre sorunlarına yol açabilecek kurum, kuruluş ve işletmelerin çevreye yapabileceği tüm olumsuz etkileri göz önünde bulundurularak, çevre kirlenmesine sebep olabilecek atık ve atıkların ne şekilde zararsız hale getirileceğini ve bu hususta alınacak tedbirleri belirten rapordur.

Ç

İSG Danışmanlığı

CNR Group bünyesinde İSG danışmanlığı başlıkları aşağıda sıralanmıştır ;

• İş Sağ. ve Güv. mevzuatı kapsamında alınması gereken diğer eğitim ve hizmetler ile ilgili danışmanlık
• İşyerlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı açısından uygunluk denetimi ve iyileştirme çalışmaları
• İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının oluşturulması ve kurul üyelerinin eğitimi
• İşyerinde kullanılacak koruyucu ekipmanların belirlenmesi
• İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu iç tüzüğünün hazırlanması
• İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda sınırsız destek
• Uyarıcı ve hatırlatıcı işaret ve levhaların tespiti
• Acil Durum ekiplerinin oluşturulması ve eğitimi
• Acil Durum plan ve prosedürleri oluşturulması
• Temel İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi
• Düzenli saha ziyaretleri
• Risk Analizi

Çevre İzin & Lisans İşlemleri

Çevre İzni: Çevre Kanunu kapsamında alınması gereken; hava emisyonu, çevresel gürültü, atıksu deşarjı ve derin deniz deşarjı konularından en az birini içeren izinleri kapsamaktadır.

Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler
Bu Yönetmelik kapsamında çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler, çevresel etkilerine göre Ek-1 ve Ek-2 listelerinde sınıflandırılmıştır.
Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler, faaliyette bulunabilmeleri için, öncelikle geçici faaliyet belgesi almak zorundadır.
Geçici faaliyet belgesi alan işletmeler belge tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi almak zorundadır.

Çevre izin veya çevre izin ve lisansına e-başvuru dosyasının hazırlanması ve sunulması

Çevre izni veya çevre izin ve lisans başvurusu, Ek-1 listesinde yer alan işletmeler için çevre danışmanlık firmaları ya da çevre yönetim birimi tarafından, Ek-2 listesinde yer alan işletmeler için çevre danışmanlık firmaları, çevre yönetim birimi veya tesiste istihdam edilen çevre görevlisi tarafından yapılır.

Bu Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler için geçici faaliyet belgesi, çevre izni veya çevre izin ve lisansı başvurusu elektronik veya mobil imza ile elektronik ortamda yetkili merciye yapılır.
Bu Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2’sinde yer alan işletmelerin başvurularında, Ek-3A, Ek-3B ve Ek-3C’de belirtilen bilgi, belge ve raporların sunulması zorunludur.

Başvurunun yetkili mercilere yapılmasından sonuçlanmasına kadar olan süreç içerisinde sunulan bilgi, belge ve raporların doğruluğu, mevzuata uygunluğu ve doğacak hukuki sonuçlar konusunda işletmeci ve işlemlerin hizmet satın alımı yoluyla gerçekleştirilmesi durumunda yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firması sorumludur.
Aynı adreste bulunan ancak işletmecisi veya tüzel kişiliği farklı olan işletmeler ayrı ayrı çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi almakla yükümlüdürler.

Çevre İzin
• Emisyon Konulu Çevre İzni
• Çevresel Gürültü Konulu Çevre İzinleri
• Atıksu Deşarjı Konulu Çevre İzni
• Derin Deniz Deşarjı Konulu Çevre İzinleri

Çevre Lisans
• Geri Kazanım Lisansı
• Bertaraf Lisansı
• Ara Depolama Lisansı
• İşleme Lisansı
• Arındırma Lisansları

Geçici Faaliyet Belgesi

Geçici faaliyet belgesi verilmesi

Geçici faaliyet belgesi başvurusu, EK-3A ve EK-3B’de belirtilen bilgi, belge ve raporlar ile birlikte yapılır. Başvuru yetkili merci tarafından otuz takvim günü içerisinde değerlendirilir.

Söz konusu başvuruda herhangi bir bilgi, belge ve raporun eksik olması halinde, yetkili merci eksiklikleri başvuru sahibine bildirir. Bildirim tarihinden itibaren eksikliklerin altmış takvim günü içinde tamamlanarak yetkili merciye sunulması zorunludur. Eksiklikleri tamamlanan başvuru yetkili merci tarafından yirmi takvim günü içinde değerlendirilir.

Başvurunun uygun bulunmaması veya belirtilen süre içerisinde eksikliklerin tamamlanarak yetkili merciye sunulmaması durumunda geçici faaliyet belgesi başvurusu reddedilir.

Birinci fıkraya göre yapılan başvurunun, yetkili merci tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, herhangi bir eksikliğin bulunmadığının belirlenmesi halinde, işletmeye bir yıl süreli geçici faaliyet belgesi verilir.

Çevre Danışmanlık

Çevre danışmanlığı tesislerin üretim faaliyetleri esnasında çevrede yaratacakları etkiyi belirleyen ve olumsuz etkilere karşı önlemler tasarlayıp bu önlemlerin hayata geçmesini düzenleyen çevre yönetimi hizmetleridir.  CNR Group bünyesinde verilen çevre danışmanlık hizmet başlıkları aşağıda sıralanmıştır.

Çevre yönetimi hizmetlerimiz Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yayınlamış olduğu 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Çevre Danışmanlık (Yönetim) Hizmetlerimiz

• Kapsam Dışı Görüş Yazılarının Alınması
• Çevre Mevzuatları Kapsamında Uygunsuzlukların Tespiti ve Raporlanması
• İl Müdürlüğü Uygunluk Yazılarının Alınması
• Geçici Faaliyet Belgesinin Alınması
• Kapsam Dışı Görüş Yazılarının Alınması
• Geçici Faaliyet Belgesinin Alınması
• Çevre İzin ve Lisans Belgesinin Alınması
• Teknik Uygunluk Raporlarının Hazırlanması
• İç Tetkik çalışmalarının yapılması
• Eğitim çalışmalarının yapılması
• Endüstriyel Atık Yönetim Planlarının Hazırlanması ve Onay Alınması
• Çevre Mevzuatları kapsamında beyan/ bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilmesi
• Atıksu Görüş Yazısı/ Deşarj İzin Belgelerinin Alınması
• Kütle Denge Tablolarının Doldurulması/ tesis yetkililerine yönelik eğitim çalışmaları
• ÇED Görüş Yazılarının Alınması
• Atık Yönetimi Danışmanlığı (Atık sahalarının ilgili mevzuatlara uygun oluşturulmasına yönelik danışmanlık hizmetleri, Atıkların kaynağında ayrı toplanmasına yönelik planlama ve eğitim hizmeti, Atık gönderim çalışmalarının organizasyonu)
• Kapasite Raporlarının Alınması
• Kapasite Raporlarının Güncellenmesi Çalışmaları ve Müracaatlarının Yapılması
• Çevresel Risk Değerlendirmesi ve Raporlandırma
• Yasal Şartlara Uyum Tablolarının Hazırlanması
• Yeşil Yıldız Belgesi Danışmanlık Hizmeti
• Sera Gazı İzleme Planlarının Hazırlanması, Sera Gazı Doğrulama Raporlarının Hazırlanması

Çevre İzinleri

• Emisyon Konulu Çevre İzni
• Çevresel Gürültü Kontrolü Konulu Çevre İzni
• Atıksu Deşarjı Konulu Çevre İzni
• Derin Deniz Deşarjı Konulu Çevre İzni

Çevre Lisansları
• Geri Kazanım Lisansı
• Bertaraf Lisansı
• Ara Depolama Lisansı
• İşleme Lisansı
• Arındırma Lisansı

EPA TANKS Hesapları, Manisa Çevre Firmaları, Kırklareli Çevre Firmaları, "analiz laboratuvarı", PAH Ölçüm ve Analizleri, "periyodik kontroller", çevre laboratuvarı ortam ölçümleri, Sera Gazı, "analiz laboratuvarı istanbul", Tekirdağ Çevre Firmaları, "çevre analiz laboratuvarı", Verimlilik Ölçümleri, "yetkili laboratuvar", "termal konfor ölçümü", isgüm ölçümleri, "çevre laboratuvarı istanbul", Gürültü Haritası, gaz emisyon ölçümü, "baca gazı ölçümü yapan firmalar", "gürültü ölçümü", temiz oda ölçümü, "çevre izin", Kocaeli Çevre Firmaları, "baca gazı emisyon ölçümü yapan firmalar", "baca gazı emisyon ölçümü", "iş hijyeni", formeldehit ölçümü, Gürültü Modelleme, fosforik asit ölçümü, Ambalaj Beyanları, Adana Çevre Firmaları, "titreşim ölçümü", "su analiz laboratuvarı", Depolama Tank Emisyon Hesapları, "yetkili çevre laboratuvarı", "çevre laboratuvarı izmir", Emisyon Ölçümleri, toc ölçümü, İl Müdürlüğü uygunluk, Karbon Ayak izi, "ağır metal analizi", Çevre İzni Ölçümleri, "ortam toz ölçümü", "baca gazı ölçümü", isgüm yetkili laboratuvar, İzin Ölçümleri, "emisyon ölçümü" "emisyon ölçüm firmaları" Bolu Çevre Firmaları, "çevre ölçümü" Sound PLAN, Doğalgaz Kazan Bacası, "ortam ölçümü yapan firmalar" "ortam ölçümleri" "ses ölçümü" "akredite laboratuvar" çevresel gürültü ölçümü, "toz ölçümü", iş hijyeni laboratuvarı, Modelleme Çalışmaları, baca ölçümü, Hava Kalitesi Modellemesi, çevre laboratuvarı Kocaeli, Kayseri Çevre Firmaları, "çevre ölçümleri" Bursa Çevre Firmaları "hava kalitesi ölçümü" İstanbul Çevre Firmaları çevre laboratuvarı Manisa "isg ölçümleri" çevre laboratuvarı Bursa Ankara Çevre Firmaları, hidojen sülfür Ölçümü çevre laboratuvarı Sakarya çöken toz "isg ölçümü" Konya Çevre Firmaları, Yanma Gazları Ölçümleri, "baca emisyon ölçümü", "ses desibel ölçümü", "hava ölçüm istasyonu", Atık Beyanları, "gaz emisyon ölçümü fiyatı", ÇED izni çevre laboratuvarı Tekirdağ, "sürekli emisyon ölçüm sistemleri", "çevre analizi" pasif örnekleme iş hijyeni ölçümleri "gıda analiz laboratuvarları" "isg ölçüm" "hava ölçüm cihazları" Sakarya Çevre firmaları, İzmir Çevre firmaları, "gürültü ölçümü yapan firmalar" ÇED ölçümleri, "çevre danışmanlık", Çevre Bakanlığından Yetkili Laboratuvar "emisyon ölçümü yapan firmalar", "çevre izin belgesi", "çevre laboratuvarı", Depolama Tank Emisyon Ölçümleri, isgüm laboratuvar, Geri dönüşüm, "topraklama ölçümü raporu" hava kirliliği ölçümü "iş güvenliği ölçümleri" Partikül Madde ölçümleri "toprak analiz laboratuvarı" hava emisyon "voc ölçümü" Akustik Modelleme