Category Archive Çevre Danışmanlık

ARGE & TAAHHÜT HİZMETLERİ

1- KATI, SIVI ve GAZ ATIKLARIN ARITILABİLİRLİK ÇALIŞMALARI

Endüstrinin gelişmesi ile beraber atıklardaki sayısız kirleticilerin de çevreye verdiği zarar her geçen gün artmaktadır. Endüstriyel kuruluşlarda oluşan katı, sıvı ve gaz atıkların özelliği, üretilen ürünün farklılığına, atıkların kaynaklandığı prosese, üretimin kesikli veya sürekli olmasına bağlıdır. Bu nedenle proje ve yapım aşamasından önce gerekli arıtılabilirlik çalışmaları firmamızda titizlikle uygulanmaktadır. Arıtılabilirlik çalışmasında arıtma tesislerinde kullanılacak kimyasal maddelerin ve/veya absorbantların cinsleri ve dozaj miktarları belirlenir ve her fabrika için özel bir arıtma prosesi tasarlanır ve uygulanır. Evsel ve endüstriyel nitelikli katı, sıvı ve gaz atıklar için, laboratuvar ve pilot ölçekli olmak üzere renk, organik madde, ağır metaller, VOC, yağ ve gres, katı madde, BOİ ve KOİ, siyanür, krom, ve benzeri diğer kirletici parametrelerle ilgili her türlü arıtılabilirlik çalışmaları yapmaktayız.

2- ATIK ÖNLEME & ARITMA TESİSLERİ

 • Evsel & Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisleri Proses Tasarımı ve İnşaası
 • Baca Gazı Arıtım Tesisleri
 • Arıtma Tesislerinin İyileştirilmesi & İşletimi
 • Katı, Sıvı ve Gaz Atık Geri Kazanım Tesisleri
 • Atık Arıtımında Membran (MBR, UF, NF ve RO) Prosesler
 • Endüstriyel Tesislerde Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol (IPPC) Çalışmaları
 • Katı Atık Bertaraf Tesisleri
 • Sızıntı Suyu Arıtım Tesisleri
 • Evsel ve Tarımsal Atıklardan Enerji (Biyogaz, Etanol) Üretim Tesisleri
 • Paket Arıtma Tesisleri

Yeşil Yıldız Belgesi

Yeşil Yıldız Nedir ? 

Sürdürülebilir turizm kapsamında, çevrenin korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi, turistik tesislerin çevreye olan olumlu katkılarının teşvik edilmesi ve özendirilmesi amacıyla, 1993 yılından itibaren talep eden ve aranılan nitelikleri taşıyan konaklama tesislerine, Bakanlığımızca Çevre Dostu Kuruluş Belgesi (Çam Simgesi) verilmiştir.

 

Amacı

• Çevrenin korunması,
• Çevre bilincinin geliştirilmesi,
• Turistik konaklama işletmelerinde çevreye duyarlı yapılaşmanın ve işletmecilik özelliklerinin teşvik edilmesidir.

Çevreye Duyarlılık Kampanyası Neleri Kapsamaktadır

• Su tasarrufunu,
• Enerji verimliliğinin arttırılmasını, • Çevreye zararlı maddelerin tüketiminin ve atık miktarının azaltılmasını,
• Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesini,
• Konaklama işletmelerinin yatırım aşamasından itibaren çevreye duyarlı olarak planlanmalarını,
• Turistik tesisin çevreye uyumunu, çevreyi güzelleştirici düzenleme ve etkinlikleri, ekolojik mimariyi,
• Çevreye duyarlılık konusunda bilinçlendirmeyi, eğitim sağlanmasını, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasını,
• Bakanlığımızın 1993 yılından itibaren bu konudaki tecrübelerini, ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini ve bu konudaki AB kriterlerinin (Eco-label) genelini içermektedir.
Dilekçe Örnekleri

 Çevreye Duyarlı Konaklama Tesis Listesi

Çevreye Duyarlı Tesis Listesini “Turizm İşletme Belgeli Tesisler” Linkindeki listede bulabilirsiniz.

Proje Tanıtım Dosyaları

Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED)

Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmalardır.

Çevrimiçi ÇED süreci yönetim sistemi

Ek I ve Ek II  listelerinde yer alan faaliyetlerin ÇED sürecindeki iş ve işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirileceği sistemdir. Ek I, Ek II ve Muafiyet Başvuruları 01.11.2013 tarihinden itibaren Çevrimiçi ÇED (e-ÇED) sisteminden yürütülmektedir.

ÇED Raporunun Bakanlığa Sunulması

Yönetmeliğin EK-1 listesinde yer alan veya Valiliklerce “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir” kararı verilen bir proje için Komisyonca oluşturulan özel formata göre hazırlanan rapor “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu” adını alır.

Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan ÇED Raporu Bakanlığa sunulur. ÇED Raporunun Özel Formata uygunluğu ve belirlenen çalışma grubunda yer alması gereken meslek uzmanlarınca hazırlanıp hazırlanmadığı hakkındaki inceleme Bakanlık tarafından beş iş günü içinde sonuçlandırılır. ÇED Raporunun Özel Formata uygun olmadığı ve/veya belirlenen çalışma grubunca hazırlanmadığının anlaşılması halinde, bu hususların yerine getirilmesi için ÇED Raporu Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlara iade edilir, söz konusu raporun bir ay içinde Bakanlığa sunulmaması durumunda başvuru geçersiz sayılır.

Özel Formata uygun olduğu tespit edilen ÇED Raporu, incelemek ve değerlendirmek üzere yapılacak toplantının tarihi ve yerini belirten bir yazı ekinde Bakanlık tarafından Komisyon üyelerine gönderilir.

Proje ile ilgili inceleme değerlendirme sürecinin başladığı ve ÇED Raporunun halkın görüşüne açıldığı Bakanlık ve Valilik tarafından anons, askıda ilan, internet vb. şekilde halka duyurulur.

ÇED Raporunu incelemek isteyenler, duyuru tarihinden itibaren rapor nihai edilene kadar raporu inceleyerek proje hakkında Bakanlığa veya Valiliğe görüş bildirebilirler. Valiliğe bildirilen görüşler Bakanlığa iletilir. Bu görüşler Komisyon tarafından dikkate alınır ve Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlar tarafından ÇED Raporuna yansıtılır.

Sektörel ÇED Rehberleri ;

• Termik enerji santralleri: (İncele)
• Nükleer enerji santralleri: (İncele)
• Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar: (İncele)
• Atık bertaraf tesisleri: (İncele)
• Kıyı yapıları: (İncele)
• Otoyollar: (İncele)
• Açık ocak madenciliği ve cevher hazırlama-zenginleştirme tesisleri: (İncele)
• Çimento fabrikaları: (İncele)
• Tekstil fabrikaları: (İncele)
• Balık çiftlikleri: (İncele)
• Entegre et tesisleri: (İncele)
• Toplu konut ve turizm konaklama tesisleri: (İncele)

ÇED belirli bir proje veya gelişmenin, çevre üzerindeki önemli etkilerinin belirlendiği bir süreçtir. Yeni proje ve gelişmelerin çevreye olabilecek sürekli veya geçici potansiyel etkilerinin sosyal sonuçlarını ve alternatif çözümlerini de içine alacak şekilde analizi ve değerlendirilmesidir. ÇED’in amacı; ekonomik ve sosyal gelişmeye engel olmaksızın, çevre değerlerini ekonomik politikalar karşısında korumak, planlanan bir faaliyetin yol açabileceği bütün olumsuz çevresel etkilerin önceden tespit edilip, gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaktır Gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetleri sonucu, çevre sorunlarına yol açabilecek kurum, kuruluş ve işletmelerin çevreye yapabileceği tüm olumsuz etkileri göz önünde bulundurularak, çevre kirlenmesine sebep olabilecek atık ve atıkların ne şekilde zararsız hale getirileceğini ve bu hususta alınacak tedbirleri belirten rapordur.

Ç

GSM Ruhsat İşlemleri

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı, 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı, 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı, 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı ve 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı kanunlara göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/7/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Bu yönetmelik kapsamında GSM ruhsatı ile ilgili işlemler CNR Group bünyesinde gerçekleştirilmektedir.

1. SINIF GSM ÇALIŞMA RUHSATI İÇİN BELGELER 

 1. Gayri Sıhhi Müessese Açma Ruhsatı Başvuru Beyan Formu (ayrıntılı adres krokisi eklenecek)
 2. İmar Durumu (İlçe Belediye Başkanlığından)
 3. Yapı Kullanma İzin Belgesi (İlçe Belediye Başkanlığından)
 4. İşletme Belgesi (Bölge Çalışma Müdürlüğünden)
 5. İtfaiye Raporu (Merkez İtfaiye Müdürlüğünden)*
 6. İSKİ Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı
 7. Sorumlu Müdür Sözleşmesi (işletmenin faaliyet alanında mesleki yeterliliğe sahip)
 8. Sorumlu Müdüre ait Diploma Sureti
 9. Vergi Levhası
 10. Ticaret Odasına Kayıtlı ise, Ticaret Sicil Gazetesi, Oda Kayıt Belgesi
 11. Esnaf ve Sanatkârlar Odasına Kayıtlı ise, Oda Kayıt Belgesi
 12. İmza Sirküleri
 13. Vaziyet Planı
 14. Tapu
 15. Kira Kontratı (Kiracı ise)
 16. Motor Beyannamesi (gerektiği durumlarda)
 17. İş Akış Şeması (gerektiği durumlarda)
 18. Emisyon İzin Belgesi (emisyon iznine tabi işyerlerinden) (İl Çev. ve Orm. Md.’den)
 19. Kapasite Raporu (gerektiği durumlarda) (İstanbul Sanayi Odasından)
 20. Doktor Sözleşmesi (çalışan sayısı 50’den fazla olan işyerlerinden)
 21. Varsa basınçlı kapların, yakıt tanklarının ve vinçlerin Fenni Muayene Raporları
 22. Patlayıcı madde var ise Satın Alma ve Kullanma İzin Belgesi (İl Emniyet Md.’den)İşyerinde LPG tankı mevcut ise;
 23. Yeraltı tankları için Katodik Kor. ve Tes.Top.Ölç.Rp. (Elk. Müh. Odası)
 24. Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü görüşü 25. Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası

MADEN İSLETMELERİ VE TAŞOCAKLARINDA ÇALIŞMA RUHSATI İÇİN BELGELER

 1. Beyanname / Başvuru Formu
 2. İmar durumu
 3. İskana tabi bina olmadığına dair yazı
 4. İsletme Belgesi
 5. İtfaiye Raporu
 6. İSKİ GSM Ruhsat Görüsü
 7. Teknik Nezaretçi Sözleşmesi (İsletmenin faaliyet alanında mesleki yeterliliğe sahip)
 8. Teknik Nezaretçiye ait Diploma Sureti
 9. İmza sirküleri (Şirket ise ayrıca ticaret sicil gazetesi)
 10. Tapu ( Kiracı ise ayrıca kira kontratı)
 11. Motor Beyannamesi, is akıs seması,vaziyet planı
 12. Emisyon izin belgesi
 13. Kapasite raporu
 14. Doktor sözleşmesi (Çalışan sayısı 50’den fazla olanlardan)
 15. Basınçlı kaplar ve vinçlerin fenni muayene raporları
 16. Rödevans sözleşmesi (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İsleri Genel Md.’den)
 17. İsletme Ruhsatı (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İsleri Genel Md.’den)
 18. İsletme İzin Belgesi (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İsleri Genel Md.’den)
 19. Patlayıcı madde kullanma ve bulundurma ruhsatı
 20. 3.şahıslara karsı Tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigortası
 21. Sağlık koruma bandını gösteren vaziyet planı
 22. Genel Müdürlük tarafından mahallinde yapılan inceleme üzerine düzenlenen tetkik heyet raporu

 

İSG Danışmanlığı

CNR Group bünyesinde İSG danışmanlığı başlıkları aşağıda sıralanmıştır ;

• İş Sağ. ve Güv. mevzuatı kapsamında alınması gereken diğer eğitim ve hizmetler ile ilgili danışmanlık
• İşyerlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı açısından uygunluk denetimi ve iyileştirme çalışmaları
• İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının oluşturulması ve kurul üyelerinin eğitimi
• İşyerinde kullanılacak koruyucu ekipmanların belirlenmesi
• İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu iç tüzüğünün hazırlanması
• İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda sınırsız destek
• Uyarıcı ve hatırlatıcı işaret ve levhaların tespiti
• Acil Durum ekiplerinin oluşturulması ve eğitimi
• Acil Durum plan ve prosedürleri oluşturulması
• Temel İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi
• Düzenli saha ziyaretleri
• Risk Analizi

Çevre İzin & Lisans İşlemleri

Çevre İzni: Çevre Kanunu kapsamında alınması gereken; hava emisyonu, çevresel gürültü, atıksu deşarjı ve derin deniz deşarjı konularından en az birini içeren izinleri kapsamaktadır.

Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler
Bu Yönetmelik kapsamında çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler, çevresel etkilerine göre Ek-1 ve Ek-2 listelerinde sınıflandırılmıştır.
Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler, faaliyette bulunabilmeleri için, öncelikle geçici faaliyet belgesi almak zorundadır.
Geçici faaliyet belgesi alan işletmeler belge tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi almak zorundadır.

Çevre izin veya çevre izin ve lisansına e-başvuru dosyasının hazırlanması ve sunulması

Çevre izni veya çevre izin ve lisans başvurusu, Ek-1 listesinde yer alan işletmeler için çevre danışmanlık firmaları ya da çevre yönetim birimi tarafından, Ek-2 listesinde yer alan işletmeler için çevre danışmanlık firmaları, çevre yönetim birimi veya tesiste istihdam edilen çevre görevlisi tarafından yapılır.

Bu Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler için geçici faaliyet belgesi, çevre izni veya çevre izin ve lisansı başvurusu elektronik veya mobil imza ile elektronik ortamda yetkili merciye yapılır.
Bu Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2’sinde yer alan işletmelerin başvurularında, Ek-3A, Ek-3B ve Ek-3C’de belirtilen bilgi, belge ve raporların sunulması zorunludur.

Başvurunun yetkili mercilere yapılmasından sonuçlanmasına kadar olan süreç içerisinde sunulan bilgi, belge ve raporların doğruluğu, mevzuata uygunluğu ve doğacak hukuki sonuçlar konusunda işletmeci ve işlemlerin hizmet satın alımı yoluyla gerçekleştirilmesi durumunda yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firması sorumludur.
Aynı adreste bulunan ancak işletmecisi veya tüzel kişiliği farklı olan işletmeler ayrı ayrı çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi almakla yükümlüdürler.

Çevre İzin
• Emisyon Konulu Çevre İzni
• Çevresel Gürültü Konulu Çevre İzinleri
• Atıksu Deşarjı Konulu Çevre İzni
• Derin Deniz Deşarjı Konulu Çevre İzinleri

Çevre Lisans
• Geri Kazanım Lisansı
• Bertaraf Lisansı
• Ara Depolama Lisansı
• İşleme Lisansı
• Arındırma Lisansları

Geçici Faaliyet Belgesi

Geçici faaliyet belgesi verilmesi

Geçici faaliyet belgesi başvurusu, EK-3A ve EK-3B’de belirtilen bilgi, belge ve raporlar ile birlikte yapılır. Başvuru yetkili merci tarafından otuz takvim günü içerisinde değerlendirilir.

Söz konusu başvuruda herhangi bir bilgi, belge ve raporun eksik olması halinde, yetkili merci eksiklikleri başvuru sahibine bildirir. Bildirim tarihinden itibaren eksikliklerin altmış takvim günü içinde tamamlanarak yetkili merciye sunulması zorunludur. Eksiklikleri tamamlanan başvuru yetkili merci tarafından yirmi takvim günü içinde değerlendirilir.

Başvurunun uygun bulunmaması veya belirtilen süre içerisinde eksikliklerin tamamlanarak yetkili merciye sunulmaması durumunda geçici faaliyet belgesi başvurusu reddedilir.

Birinci fıkraya göre yapılan başvurunun, yetkili merci tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, herhangi bir eksikliğin bulunmadığının belirlenmesi halinde, işletmeye bir yıl süreli geçici faaliyet belgesi verilir.

Çevre Danışmanlık

Çevre danışmanlığı tesislerin üretim faaliyetleri esnasında çevrede yaratacakları etkiyi belirleyen ve olumsuz etkilere karşı önlemler tasarlayıp bu önlemlerin hayata geçmesini düzenleyen çevre yönetimi hizmetleridir.  CNR Group bünyesinde verilen çevre danışmanlık hizmet başlıkları aşağıda sıralanmıştır.

Çevre yönetimi hizmetlerimiz Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yayınlamış olduğu 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Çevre Danışmanlık (Yönetim) Hizmetlerimiz

• Kapsam Dışı Görüş Yazılarının Alınması
• Çevre Mevzuatları Kapsamında Uygunsuzlukların Tespiti ve Raporlanması
• İl Müdürlüğü Uygunluk Yazılarının Alınması
• Geçici Faaliyet Belgesinin Alınması
• Kapsam Dışı Görüş Yazılarının Alınması
• Geçici Faaliyet Belgesinin Alınması
• Çevre İzin ve Lisans Belgesinin Alınması
• Teknik Uygunluk Raporlarının Hazırlanması
• İç Tetkik çalışmalarının yapılması
• Eğitim çalışmalarının yapılması
• Endüstriyel Atık Yönetim Planlarının Hazırlanması ve Onay Alınması
• Çevre Mevzuatları kapsamında beyan/ bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilmesi
• Atıksu Görüş Yazısı/ Deşarj İzin Belgelerinin Alınması
• Kütle Denge Tablolarının Doldurulması/ tesis yetkililerine yönelik eğitim çalışmaları
• ÇED Görüş Yazılarının Alınması
• Atık Yönetimi Danışmanlığı (Atık sahalarının ilgili mevzuatlara uygun oluşturulmasına yönelik danışmanlık hizmetleri, Atıkların kaynağında ayrı toplanmasına yönelik planlama ve eğitim hizmeti, Atık gönderim çalışmalarının organizasyonu)
• Kapasite Raporlarının Alınması
• Kapasite Raporlarının Güncellenmesi Çalışmaları ve Müracaatlarının Yapılması
• Çevresel Risk Değerlendirmesi ve Raporlandırma
• Yasal Şartlara Uyum Tablolarının Hazırlanması
• Yeşil Yıldız Belgesi Danışmanlık Hizmeti
• Sera Gazı İzleme Planlarının Hazırlanması, Sera Gazı Doğrulama Raporlarının Hazırlanması

Çevre İzinleri

• Emisyon Konulu Çevre İzni
• Çevresel Gürültü Kontrolü Konulu Çevre İzni
• Atıksu Deşarjı Konulu Çevre İzni
• Derin Deniz Deşarjı Konulu Çevre İzni

Çevre Lisansları
• Geri Kazanım Lisansı
• Bertaraf Lisansı
• Ara Depolama Lisansı
• İşleme Lisansı
• Arındırma Lisansı

EPA TANKS Hesapları, Manisa Çevre Firmaları, Kırklareli Çevre Firmaları, "analiz laboratuvarı", PAH Ölçüm ve Analizleri, "periyodik kontroller", çevre laboratuvarı ortam ölçümleri, Sera Gazı, "analiz laboratuvarı istanbul", Tekirdağ Çevre Firmaları, "çevre analiz laboratuvarı", Verimlilik Ölçümleri, "yetkili laboratuvar", "termal konfor ölçümü", isgüm ölçümleri, "çevre laboratuvarı istanbul", Gürültü Haritası, gaz emisyon ölçümü, "baca gazı ölçümü yapan firmalar", "gürültü ölçümü", temiz oda ölçümü, "çevre izin", Kocaeli Çevre Firmaları, "baca gazı emisyon ölçümü yapan firmalar", "baca gazı emisyon ölçümü", "iş hijyeni", formeldehit ölçümü, Gürültü Modelleme, fosforik asit ölçümü, Ambalaj Beyanları, Adana Çevre Firmaları, "titreşim ölçümü", "su analiz laboratuvarı", Depolama Tank Emisyon Hesapları, "yetkili çevre laboratuvarı", "çevre laboratuvarı izmir", Emisyon Ölçümleri, toc ölçümü, İl Müdürlüğü uygunluk, Karbon Ayak izi, "ağır metal analizi", Çevre İzni Ölçümleri, "ortam toz ölçümü", "baca gazı ölçümü", isgüm yetkili laboratuvar, İzin Ölçümleri, "emisyon ölçümü" "emisyon ölçüm firmaları" Bolu Çevre Firmaları, "çevre ölçümü" Sound PLAN, Doğalgaz Kazan Bacası, "ortam ölçümü yapan firmalar" "ortam ölçümleri" "ses ölçümü" "akredite laboratuvar" çevresel gürültü ölçümü, "toz ölçümü", iş hijyeni laboratuvarı, Modelleme Çalışmaları, baca ölçümü, Hava Kalitesi Modellemesi, çevre laboratuvarı Kocaeli, Kayseri Çevre Firmaları, "çevre ölçümleri" Bursa Çevre Firmaları "hava kalitesi ölçümü" İstanbul Çevre Firmaları çevre laboratuvarı Manisa "isg ölçümleri" çevre laboratuvarı Bursa Ankara Çevre Firmaları, hidojen sülfür Ölçümü çevre laboratuvarı Sakarya çöken toz "isg ölçümü" Konya Çevre Firmaları, Yanma Gazları Ölçümleri, "baca emisyon ölçümü", "ses desibel ölçümü", "hava ölçüm istasyonu", Atık Beyanları, "gaz emisyon ölçümü fiyatı", ÇED izni çevre laboratuvarı Tekirdağ, "sürekli emisyon ölçüm sistemleri", "çevre analizi" pasif örnekleme iş hijyeni ölçümleri "gıda analiz laboratuvarları" "isg ölçüm" "hava ölçüm cihazları" Sakarya Çevre firmaları, İzmir Çevre firmaları, "gürültü ölçümü yapan firmalar" ÇED ölçümleri, "çevre danışmanlık", Çevre Bakanlığından Yetkili Laboratuvar "emisyon ölçümü yapan firmalar", "çevre izin belgesi", "çevre laboratuvarı", Depolama Tank Emisyon Ölçümleri, isgüm laboratuvar, Geri dönüşüm, "topraklama ölçümü raporu" hava kirliliği ölçümü "iş güvenliği ölçümleri" Partikül Madde ölçümleri "toprak analiz laboratuvarı" hava emisyon "voc ölçümü" Akustik Modelleme